LIFEGYM BRATISLAVA
Platné od 1.10.2023
Informácia pre klienta o spracúvaní osobných údajov
Vážený klient, prosíme Vás, aby ste oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich
osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).
Kto sme a kde nás nájdete?
Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť C.I.P., s.r.o., Dudvažská 2/F, 821 07 Bratislava, Slovakia,
IČO: 35849410, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 27938/B
Táto spoločnosť je tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „myalebo
Spoločnosť“. Naša Spoločnosť prevádzkuje fitness centrum LIFEGYM BRATISLAVA Pokiaľ máte
otázky o osobných údajov, môžete nás kontaktovať emailom na adrese XXXXX alebo poštou na
adrese vyššie.
Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania
Údaje
Schválením našich všeobecných obchodných a zmluvných podmienok
(ďalej ako
Zmluvnej
„VOP“) prostredníctvom registračného a rezervačného systému („RSS“)
alebo pri
dokumentácie
vstupe do priestorov LIFEGYM BRATISLAVA alebo, v prípade klientov do
16 rokov, vyplnením registračného formulára prostredníctvom
zodpovedného zástupcu ste s nami uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb.
Osobné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii do RSS najmä meno,
priezvisko, email a telefónne číslo, ako aj údaje o rezervovaných a využitých
službách, predplatnom (kredite) a platbách za služby a tovar spracúvame na
účely poskytovania služieb, rezervovania skupinového cvičenia, evidovania
predplatného (kreditu) a jeho čerpania a vyúčtovania platieb. Právnym
základom spracovania je plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia, prípadne, ak ide o rámcovú zmluvu s Vaším zamestnávateľom
alebo využitie iného skupinového benefitu, je právnym základom oprávne
záujem prevádzkovateľa a jeho zmluvného partnera na evidencii služieb
poskytovaných
podľa takej zmluvy. Po skončení zmluvy budeme tieto údaje ďalej spracúvať
na účely nášho oprávneného záujmu, ktorým je uplatňovanie,
preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov, spravidla po dobu 4 rokov
od prvej možnosti právo uplatniť.
Účtovná
Údaje o obsahu služieb, predplatnom za služby (kredite) a platbách
evidujeme aj
agenda
na účely daňovej evidencie a účtovníctva, na právnom základe
zákonnej
a dane
povinnosti (najmä povinností podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) po
dobu určenú predpismi, spravidla 10 rokov.
Kamerový s
V priestoroch LIFEGYM BRATISLAVA je 6 kamier, mapka umiestnenia
kamier je v prílohe tohto dokumentu a priestory monitorované kamerou
označené upozornením. V znamoch kamery sa spracúva podobizeň
osoby, ktorá sa pohybovala v monitorovanom priestore a čas pohybu.
Záznamy robíme na to, aby sme vedeli zabrániť bezpečnostným
incidentom, najmä krádeži, ohrozeniu klientov, návštevníkov a pracovníkov
v našich priestoroch, výtržnostiam a iným udalostiam, ktoré môžu byť
trestnými činmi alebo priestupkami, alebo môžu nám či inej osobe spôsobiť
škodu a aby sme vedeli riešiť takéto incidenty v následnom konaní o
priestupkoch, trestných činoch alebo v konaniach, kde si uplatníme svoje
právne nároky voči porušovateľom. Kamera pri vstupe sa používa okrem
toho aj na účel zistenia dodržania povinností podľa VOP a usmernení pri
vstupe, najmä na odhalenie prípadného zneužitia alebo neoprávneného
použitia vstupných QR kódov alebo časových permanentiek. Osobné
údaje teda spracúvame na účel ochrany bezpečnosti a majetku
prevádzkovateľov a návštevníkov priestorov prevádzkovateľov a na účely
uplatňovania, preukazovania a obhajovania právnych záujmov. Právnym
základom je oprávnený záujem na ochrane pred incidentami a na
uplatňovaní, preukazovaní a obhajovaní právnych nárokov podľa čl. 6 ods.
1 písm. e) Nariadenia. Záznamy si ponechávame spravidla po dobu 72
hodín. Ak je na zázname zachytená niektorá skutočnosť uvedená vyššie
(incident), záznam ďalej spracúvame pokiaľ nebude konanie o incidente
uzavreté alebo všetky nároky vyrieše
Štatistika,
Ak bez osobitného právneho základu môžeme v súlade s čl. 89 Nariadenia
údaje
výskum,
spracúvať na účely archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely.
Na
1
LIFEGYM BRATISLAVA
Platné od 1.10.2023
archivovanie
tento účel spracúvame údaje po zániku pôvodného účelu, po dobu určenú
predpismi.
Zdravotné
Spoločnosť nespracúva osobné údaje o zdravotnom stave klientov s
výnimkou
údaje
nasledovných prípadov,
(a) Kedy je ich spracúvanie uložené prevádzkovateľovi ako právna
povinnosť predpismi alebo rozhodnutiami príslušného slovenského
orgánu (najmä za účelom ochrany verejného zdravia) napríklad
vyhlášky 16/2002 Úradu verejného zdravotníctva SR v takom
prípade sa spracúvajú na základe právnej povinnosti podľa čl. 6 ods.
1 písm. c) Nariadenia na dobu podľa príslušného predpisu alebo
nariadenia a na základe výnimky podľa čl.9 ods. 2 písm. g) alebo i),
alebo
(b) V prípade, kedy klient udelil na ich spracúvanie osobitný súhlas
niektorému zo zamestnancov centra. V takom prípade osobné
údaje spracúvané na právnom základe súhlasu podľa čl. 9 ods. 2
písm. a)
Nariadenia, na dobu určenú v takom súhlase. Súhlas môžete
kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme klientov, že oprávnení tréneri
pri individuálnom cvičení nie sú zamestnancami Spoločnosti a
prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje, ktoré klient poskytuje
trénerom ani nezodpovedá za ich
spracúvanie ani sa na ich spracúvanie nevzťahuje táto informácia.
Marketing
Na účely marketingu používame Vaše osobné údaje na právnom základe
Vášho súhlasu do jeho odvolania. Poskytnutie súhlasu dobrovoľné a
súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak ste naším klientom, môžeme Vaše
kontaktné osobné údaje použiť na marketing aj na právnom základe
oprávneného záujmu. Na takéto účely spracúvame údaje najviac 5 rokov
od vašej poslednej návštevy. Toto spracovanie je predmetom práva
namietať.
Cookies
Pri používaní našej webovej stránky alebo stránky nášho registračného a
rezervačného systému sa do Vášho počítača môžu uklad malé súbory
(cookies), ktoré môžu prenášať a ukladať údaje. Nevyhnutné cookies sa
spracúvajú na právnom základe oprávneného záujmu, podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia, ktorým je správne fungovanie webovej stránky a
registračného a rezervačného systému. V súčasnom nastavení webovej
stránky sa používajú iba cookies za účelom správneho fungovania web
stránky, a to cookie phpsessid, ktoré umožňuje zachovanie stavu relácie
používateľa v rámci návštevy web stránky a spracúva a uchováva sa iba po
dobu prehliadania stránky (session).
Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov
Externí
spolupracovníc
i
Externí tréneri, ktorých mená sú zverejnené v priestoroch LIFEGYM
BRATISLAVA môžu spracúvať kontaktné a identifikačné údaje klientov,
rezervácie a platobné údaje na účely organizácie skupinových cvičení.
Prijímanie
platieb
Správca platobnej brány, správca platobného terminálu (údaje z
platobnej karty, dentifikácie platiteľa a poplatku)
Vnútorná
správa
Poskytovateľ softvéru rezervačného systému a softvéru evidencie
klientov,
poskytovateľ softvéru prístupových QR kódov a evidencie kreditov,
poskytovateľ dátového úložiska a softvéru na spracúvanie platieb, ktorými
fyzické a právnické osoby so sídlom v SR, najmä spoločnosť TSS
Group, a.s., IČO 36323551, môžu spracúvať elektronicky získavané a
ukladané dáta z webovej stránky, úložiska a prístupového systému.
Právne nároky
Spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční
poradcovia, právni poradcovia (môžu spracúvať identifikačné údaje,
údaje o právach a povinnostiach, údaje o pohľadávkach, údaje potrebné
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).
Vaše údaje okrem toho poskytujeme alebo sprístupňujeme orgánom verejnej správy, ak nám to
ukladá zákon.
Prenosy
Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej
organizácii.
Odvolanie súhlasu
2
LIFEGYM BRATISLAVA
Informácia o osobných údajoch 003 Platné od 1.10.2023
Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento hlas kedykoľvek odvolať. Súhlas
možno odvolať emailom na adrese smartgymstupava@stupava.com alebo oznámením zaslaným
poštou na adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných
údajov pred jeho odvolaním. Súhlas na doručovanie marketingových informácií môžete odvolať (z
odberu sa odhlásiť) aj na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii.
Námietka
Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu
kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto
osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u prevádzkovateľa, alebo emailom na adrese
XXXXX alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Ďalšie Vaše práva
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu.
Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.
Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich
opravy alebo počas konania o námietke.
Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo
obmedzené pávnymi predpismi.
Ak údaj spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte
právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom,
strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).
Práva si môžete uplatniť osobne v Spoločnosti, alebo emailom na adrese
smartgymstupava@stupava.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Pri
uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť.
Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše
údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov/uoou
C.I.P., s.r.o. Aktualizované 1-10-2023