12/2021
VŠEOBECNÉ OBCHODA ZMLUVNÉ PODMIENKY SAMOOBSLUŽNÉHO
FITNESS CENTRA LIFEGYM BRATISLAVA
1. Čo sú všeobecné obchodné a zmluvné podmienky
1.1 Tieto Všeobecobchodné a zmluvné podmienky (ďalej ako VOP“) upravujú podmienky poskytovania
služieb spojených so zdravým životným štýlom a to najmä: posilňovňu, kardio zónu, fitness, predaj výživových
doplnkov a nápojov pre cvičiacich prostredníctvom automatu v samoobslužnom fitness centre LIFEGYM
BRATISLAVA na adrese Dudvažská 2F, Bratislava 82107, ktoré prevádzkuje spoločnosť C.I.P., s.r.o.,
Dudvažská 2/F, 821 07 Bratislava, Slovakia, IČO: 44119160, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 51816/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).
1.2 Pri akceptácii registrácie členstva v LIFEGYM Bratislava spôsobom uvedeným vo VOP uzatvára
Klient s Prevádzkovateľom zmluvu o poskytovaní služieb samoobslužného fitness centra LIFEGYM
Bratislava (ďalej ako zmluva“), ktorá sa riadi týmito VOP a tie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy medzi Klientom a Prevádzkovateľom.
1.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto VOP
a to kedykoľvek, zmeny oznámi na svojej webovej stránke www.lifegym.sk.
Aktualizované znenie VOP je k dispozícii aj na recepcii samoobslužného fitness centra LIFEGYM Bratislava. Je v
záujme Klienta pravidelne kontrolovať webovú stránku Prevádzkovateľa, pretože poskytovanie Služieb a predaj
Tovarov Prevádzkovateľom sa vždy riadi VOP aktuálnymi v čase poskytnutia Služby alebo predaja Tovaru. 1.4
Okrem týchto VOP upravuje podmienky poskytovania služieb samoobslužným fitness centrom LIFEGYM Bratislava
tiež prevádzkový poriadok, kto schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva, a ktorý je zverejnený v
priestoroch samoobslužného fitness centra LIFEGYM Bratislava a na webstránke www.lifegym.sk. Podmienky
spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom upravujú tiež Podmienky ochrany osobných údajov
samoobslužného fitness centra LIFEGYM Bratislava, ktoré zverejnené v priestoroch centra a na webstránke
www.lifegym.sk.
2.Definované pojmy
2.1 Pre účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
- Prevádzkovateľ je spoločnosť C.I.P., s.r.o., Dudvažská 2/F, 821 07 Bratislava, Slovakia, IČO:
35 849 410, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 27938/B.
Kedykoľvek sa v týchto VOP uvádza „my“, „nám“ alebo „naše“, referuje to k osobe Prevádzkovateľa.
- Klient je fyzická osoba, ktorej registrácia členstva v LIFEGYM Bratislava bola akceptovaná zo strany
Prevádzkovateľa a ktorá záujem využívať alebo využíva služby samoobslužného fitness centra
LIFEGYM Bratislava.
- LIFEGYM Bratislava je samoobslužné fitness centrum, ktoré je prevádzkou Prevádzkovateľa na
adrese Dudvažská 2F, Bratislava 82107
- Priestory znamená priestory LIFEGYM Bratislava, v ktorých poskytuje Prevádzkovateľ služby
fitnesscentra, na adrese Dudvažská 2F, Bratislava 82107.
- Cenník je aktuálny prehľad cien za Služby; cenník je zverejnený na webovej stránke www.lifegym.sk.
je prílohou týchto VOP a je k nahliadnutiu aj v priestoroch LIFEGYM Bratislava;
- Registračný a rezervačný systém alebo tiež RR Systém je elektronický systém údajov, informácií a
technologických zariadení Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorého sa Klienti môžu registrovať ako členovia
LIFEGYM Bratislava, rezervovať služby LIFEGYM Bratislava, platiť za ne, získať prístupové QR kódy na vstupy
do priestorov LIFEGYM Bratislava a vykonávanie platieb a prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ riadi,
kontroluje a eviduje vstupy do LIFEGYM Bratislava a využívanie Služieb zo strany Klientov.
- Prevádzková doba je prevádzková doba LIFEGYM Bratislava, ktorou je čas pondelok – štvrtok 06.30 hod.
- 22.00 hod, piatok 06:30 – 21:00, sobota – nedeľa 08:00 - 21:00;
- Službyslužby poskytované v Priestoroch LIFEGYM Bratislava podľa čl. 3 týchto VOP, ktorými sú
najmä posilňovňa, kardio zóna, fitness, predaj výživových doplnkov a nápojov pre cvičiacich
prostredníctvom automatu.
- Kredit je časovo limitované predplatné na služby Prevádzkovateľa, ktoré Klient registrovaný v RR Systéme
uhradí vopred Prevádzkovateľovi prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke Prevádzkovateľa alebo
platobného kiosku v Priestoroch LIFEGYM Bratislava, a s využitím tohto predplatného (Kreditu) môže Klient po
dobu platnosti Kreditu rezervovať Služby a platiť za Tovary a Služby Prevádzkovateľa.
3. Obsah a rozsah Služieb
3.1 Vstup a využitie Priestorov LIFEGYM Bratislava na individuálne cvičenie
3.1.1 Základná služba poskytovaná LIFEGYM Bratislava je časovo obmedzený vstup pre jedného Klienta do
Priestorov LIFEGYM Bratislava za účelom individuálneho cvičenia a športovania (ďalej ako „vstup“). Táto služba
umožňuje Klientovi, aby použil na individuálne cvičenie v súlade s podmienkami bežného ívania a týmito VOP
Priestory LIFEGYM Bratislava a priestory šatne a hygienických zariadení podľa týchto
VOP.
3.1.2 Vstup do Priestorov nezahŕňa služby trénera. Použitie prístrojov je súčasťou vstupu, avšak
Klient je povinný rešpektovať pokyny na ich obsluhu, používanie a pokyny personálu LIFEGYM
Bratislava a všetky použité stroje uviesť do pôvodného stavu a dezinfikovať, použité náradie a pomôcky
dezinfikovať a odložiť na vyhradené miesto.
3.1.3 Doba trvania jedného vstupu je 180 min., začína plynúť Momentom vstupu Klienta do Budovy cez prístupový
systém Prevádzkovateľa. Klientovi bude pri odchode z Priestorov LIFEGYM Bratislava zaúčtovaný poplatok za
vstup v súlade s aktuálnym Cenníkom Prevádzkovateľa. V prípade Klienta so zakúpenou časovou permanentkou
je Klient oprávnený vykonať do LIFEGYM Bratislava obmedzený počet vstupov 1x denne.
3.1.4 Vstup je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek ukončiť a požiadať Klienta o opustenie Priestorov
v prípade, že Klient porušil svoje povinnosti podľa týchto VOP alebo nedodržal i pokyny
Prevádzkovateľa, ktoré slúžia na ochranu zdravia a bezpečnosti Klientov v Priestoroch alebo na
predchádzanie škodám, pričom v takom prípade Klient povinnosť uhradiť náklady za vstup podľa
dĺžky jeho trvania a nemá nárok na žiadnu kompenzáciu.
3.1.5 Cenu vstup je možné uhradiť ako cenu jednorazového vstupu s použitím automatu v Priestoroch
alebo bude odrátaná z kreditu klienta za podmienok chto VOP. V prípade zakúpenia časovej
permanentky, táto oprávňuje klienta na 1x vstup denne počas doby jej platnosti a počas prevádzkového
času Prevádzkovateľa.
3.1.6 Na vstup do Priestorov Klient použije svoj platný QR kód, ktorý slúži na otvorenie inak
uzamknutých vstupných dverí a turniketov do Priestorov. Klient berie na vedomie, že nie je oprávnený
vstúpiť do Priestorov v čase neplánovaného obmedzenia prevádzky podľa časti 7.4 VOP z dôvodu
vydania predpisov, nariadení a opatrení vlády alebo orgánov verejnej správy zakazujúcich poskytovanie
Služieb. Klient berie na vedomie, že v plnom rozsahu zodpovedá Prevádzkovateľovi na škodu, ktorá
Prevádzkovateľovi vznikne takýmto porušením zákazu vstupu do Priestorov zo strany Klienta
4.Registrácia Klienta v RR Systéme, podmienky registrácie, akceptácia registrácie, odstúpenie
od zmluvy a jej skončenie
4.1 Pre využívanie Služieb a výhodnejšie ceny Služieb je potrebné, aby sa Klient vopred registroval v RR Systéme
LIFEGYM Bratislava prostredníctvom stránky www.lifegym.sk. Registrácia je bezplatná. Pri registrácii Klient
schváli tieto VOP a oboznámi sa aj s podmienkami spracúvania osobných údajov.
4.2 Klienti, ktorí v čase vydania týchto VOP registrovaní počas platnosti predchádzajúcich VOP,
budú pri prvom vstupe do Priestorov po platnosti týchto VOP vyzvaní, aby elektronicky pri vstupe
potvrdili aktuálnosť svojich údajov, oboznámili sa s VOP a inými podmienkami poskytovania služieb.
4.3 Kedykoľvek po akceptácii registrácie Klienta je Klient oprávnený prostredníctvom platobnej brány,
zaplatiť predplatné za Služby v minimálnom rozsahu 6,50 Eur pri použití predplatného (Kreditu).
4.4 QR kód pridelený Klientovi pri akceptácii registrácie ho identifikuje ako konkrétneho registrovaného
Klienta LIFEGYM Bratislava pri vstupe a výstupe z jeho Priestorov a pri objednávaní Služieb a platení
za Služby v Priestoroch.
4.5 Na zákazníckom účte v RR Systéme má Klient prístup k informáciám o svojom predplatnom služieb –
výške Kreditu, platnosti Kreditu, ktorý je časovo obmedzený podľa týchto VOP, prehľad o jeho využití.
4.6 Registrácia Klienta mladšieho ako 16 rokov: Registrácia prostredníctvom webového rozhrania je dostupná iba pre
Klientov, ktorí majú najmenej 16 rokov, a to s ohľadom na čl. 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
Zároveň sa má za to, že až vek 16 rokov je dostatočným na to, aby Klient sám uzavrel zmluvu riadiacu sa týmito VOP s
Prevádzkovateľom v súlade s § 9 Občianskeho zákonníka. V mene a za Klienta mladšieho ako 16 rokov uzatvára zmluvu
s Prevádzkovateľom a registruje ho do RR Systému jeho zákonný zástupca. Akceptácia registrácie Klienta mladšieho ako
16 rokov sa realizuje v sídle Prevádzkovateľa za prítomnosti zákonného zástupcu.
4.7 Skončenie právneho vzťahu, zrušenie registrácie a vrátenie kreditu: Zrušenie registrácie a zrušenie zákazníckeho
konta je možné na základe žiadosti Klienta doručenej poštou na adresu Prevádzkovateľa alebo emailom na adresu
XXXXXXX alebo výpovede Klienta alebo Prevádzkovateľa za podmienok Občianskeho zákonníka. Pri doručenej žiadosti
je Prevádzkovateľ oprávnený kontaktovať Klienta telefonicky a overiť jeho totožnosť, následne žiadosť schváli. Schválením
žiadosti Klienta o zrušenie registrácie Prevádzkovateľom je zmluva medzi Klientom a Prevádzkovateľom skončená
dohodou a zákaznícke konto Klienta bude zrušené. Prevádzkovateľ Klientovi do 15 pracovných dní od zrušenia konta vráti
nevyčerpaný platný Kredit (teda Kredit, pre ktorý neuplynula doba platnosti) po odpočítaní manipulačného poplatku vo
výške 10 Eur na krytie nákladov administratívy zrušenia konta a prevodu prostriedkov na účet Klienta. Kredit bude vrátený
bezhotovostným prevodom na účet Klienta v Slovenskej republike uvedený v žiadosti o zrušenie registrácie, vrátenie
Kreditu v hotovosti nie je možné. Právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa tiež automaticky skončí a
zákaznícke konto Klienta bude zrušené v prípade, ak ani do 24 mesiacov od skočenia platnosti posledného uhradeného
Kreditu si Klient nezaplatí žiadne ďalšie predplatné na Kredit ani nevyužije žiadne Služby ani počas tejto lehoty
nedoručí Prevádzkovateľovi žiadosť o predĺženie platnosti zákazníckeho konta.
5. Platenie za Služby
5.1 Jednorazový vstup – platenie prostredníctvom platobnej brány: Vstup do Priestorov LIFEGYM
Bratislava je možný iba s platným QR kódom. Každý zaplatený vstup oprávňuje Klienta, aby využil
službu LIFEGYM Bratislava na individuálne športovanie a tréning podľa bodu 3.1 VOP.
5.2 Predplatné na Služby (Kredit). Klient platí za Služby tým spôsobom, že po prihlásení do zákazníckeho
konta buď prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke zaplatí určitú sumu ako časovo obmedzené
predplatné na Služby, a to pri prvej úhrade najmenej 6,50 Eur EUR (ďalej toto predplatné za služby ako
Kredit“). Tento Kredit sa eviduje na jeho zákazníckom konte v RR Systéme a tento Kredit môže Klient
využívať na platenie za Služby, Tovary a za permanentky. Klientovi sa platba za Službu z Kreditu odráta pri
opustení Priestorov. Platenie za jednotlivé vstupy podľa bodu 3.1 VOP sa odráta z Kreditu Klienta automaticky
pri odchode z Priestorov. Platenie za Tovary prostredníctvom Kreditu je možné v tovarovom automate v
Priestoroch. Stav Kreditu je možné zistiť po prihlásení do systému na webstránke.
5.3 Čas platnosti Kreditu: Predplatné za Služby (Kredit) môže Klient využiť na úhradu cien Služieb počas
časovo obmedzeného obdobia 12 mesiacov od jeho pripísania na zákaznícke konto Klienta táto doba sa
ďalej označuje ako doba platnosti Kreditu. Doba platnosti Kreditu sa automaticky predlžuje o ďalších 12
mesiacov v momente, keď je Kredit zvýšený o ďalšiu platbu Klienta vo výške najmenej 10 Eur. Uhradené
predplatné na Služby (Kredit) je Klient povinný využiť na platenie Služieb počas jeho platnosti, teda počas 12
mesiacov od zaplatenia, inak sa jeho platnosť skončí. Ak nie je predplatné za Služby (Kredit) využité počas
doby platnosti Kreditu ani nie je táto doba predĺžená ako je uvedené vyššie, platnosť predplatného za Služby
(Kreditu) skončí. Kredit, ktorého platnosť skončila, nemožno využiť po časovom limite platnosti na úhradu
Služieb. Nevyčerpaný Kredit, ktorého platnosť sa skončila, Prevádzkovateľ Klientovi nevracia a uplynutím
doby platnosti Kreditu zanikne prípadný nárok Klienta na vrátanie nevyčerpaného kreditu Klientovi.
Prevádzkovateľ môže Klienta upozorniť pred skončením platnosti Kreditu na poslednú možnosť jeho
vyčerpania. V odôvodnených prípadoch je na žiadosť Klienta, ktorá však musí byť Prevádzkovateľovi
doručená pred skončením platnosti Kreditu Prevádzkovateľovi, Prevádzkovateľ oprávnený (nie však
povinný) platnosť predplatného na Služby (Kreditu) predĺžiť.
5.4 Typy a platnosť permanentiek
Prevádzkovateľ Klientom umožňuje prostredníctvom RR Systému kúpu
a)mesačnej permanentky, ktoré sa vzťahujú výhradne na službu bežného vstupu. Permanentka je
neprenosná a platí výhradne pre jedného registrovaného Klienta. Permanentka oprávňuje Klienta na 1x
vstup denne počas doby jedného mesiaca, teda odo dňa jej zakúpenia do dňa nasledujúceho mesiaca,
ktorý sa číselne zhoduje s dňom kúpy mesačnej permanentky.
b)3-mesačnej permanentky, ktoré sa vzťahujú hradne na službu bežného vstupu. Permanentka je
neprenosná a platí výhradne pre jedného registrovaného Klienta. Permanentka oprávňuje Klienta na 1x
vstup denne počas doby 3 mesiacov, teda odo dňa jej zakúpenia do dňa, ktorý sa číselne zhoduje s
dňom kúpy 3-mesačnej permanentky, o 3 mesiace.
C,6 mesačná permanentky, ktoré sa vzťahujú výhradne na službu bežného vstupu. Permanentka je
neprenosná a platí výhradne pre jedného registrovaného Klienta. Permanentka oprávňuje Klienta na 1x
vstup denne počas doby 6 mesiacov, teda odo dňa jej zakúpenia do dňa, ktorý sa číselne zhoduje s
dňom kúpy mesačnej permanentky, o jeden rok. d,ročnej permanentky, ktoré sa vzťahujú výhradne na
službu bežného vstupu. Permanentka je neprenosná a platí hradne pre jedného registrovaného
Klienta. Permanentka oprávňuje Klienta na 1x vstup denne počas doby jedného roka, teda odo dňa jej
zakúpenia do dňa, ktorý sa číselne zhoduje s dňom kúpy mesačnej permanentky, o jeden rok.
5.5 Tovar a platenie za Tovar
Tovar sa priestoroch LIFEGYM Bratislava kupuje a predáva výhradne prostredníctvom predajného
automatu. Podrobné inštrukcie na nákup Tovaru sú zverejnené priamo na automate, rovnako ako ceny
Tovaru. Zaplatenie ceny za Tovar je možné platobnou kartou alebo v hotovosti. Kúpa Tovaru
neoprávňuje kupujúceho na poskytovanie žiadnych Služieb ani zotrvanie v Priestoroch LIFEGYM
Bratislava. Žiadna Služba nezahŕňa ako svoju súčasť poskytnutie Tovaru Klientovi.
5.6 Neprenosnosť QR kódu a permanentky: Pridelený Klientsky QR kód slúži na identifikáciu Klienta a spája sa vždy s
konkrétnym registrovaným Klientom. Jeho využitie inými osobami nie je dovolené a Klient nie je oprávnený umožniť
použitie Klientskeho QR kódu a permanentky inou osobou. Prevádzkovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie Služby
osobe, ktorá použila Klientsky QR kód, ktorý jej nepatrí. V prípade, že Klientsky QR kód Klienta, ktorý permanentku
podľa bodu 5.4 využíva iná osoba ako registrovaný Klient, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať a Klient je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu za neoprávneprenesenie QR Kódu, a to vo výške 250 EUR za každý vstup, kedy QR kód
použila iná osoba ako Klient. Túto zmluvnú pokutu je Prevádzkovateľ oprávnený započítať na predplatený Kredit Klienta
a v prípade, že ten nepostačuje na úhradu, žiadať dodatočnú úhradu Klientom, ktorú je Klient povinný uhradiť do 5 dní od
výzvy Prevádzkovateľa. Stratu alebo možné zneužitie QR Kódu je Klient povinný bezodkladne hlásiť
Prevádzkovateľovi, ktorý QR Kód zneplatní a vydá Klientovi nový QR kód.
6. Vstupy do Priestorov, ich opustenie a prístupový systém
6.1 Súčasťou RR Systému je aj prístupový systém, v ktorom sú riadené vstupy do Priestorov LIFEGYM Bratislava.
Vstup do priestorov LIFEGYM Bratislava a výstup z nich je kontrolovaný prostredníctvom elektronických zariadení
s evidenciou času vstupu/odchodu a povolený s použitím QR kódu. Pri priestore vstupu je tiež umiestnená kamera
kamerového systému Prevádzkovateľa a informácie o podmienkach vstupu.
6.2 Vstupné dvere a turniket do priestorov LIFEGYM Bratislava sa otvoria pri naskenovaní QR kódu
návštevníka a rovnaký QR kód použije návštevník aj na otvorenie dverí pri opustení priestorov.
Prístupový systém zaznamenáva čas vstupu a opustenia priestorov.
6.3 Pridelený QR kód pre prístupový systém je Klient povinný chrániť pred stratou, kopírovaním alebo zneužitím.
Jeden QR kód oprávňuje na vstup do LIFEGYM Bratislava iba jednu osobu. V prípade, že jeden QR kód použije
viacero osôb (okrem výnimiek výslovne uvedených v týchto VOP), elektronické zariadenie pri vstupe
do Priestorov spuszvukový výstražný signál. Zároveň je v takomto prípade registrovaný držiteľ kódu
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za každú osobu, ktorá vstúpila do priestorov na
jeho QR kód alebo ich s použitím jeho QR kódu opustila.
7. Prevádzkový čas LIFEGYM Bratislava
7.1 Využitie Služieb a nákup Tovarov v LIFEGYM Bratislava je možné počas Prevádzkového času LIFEGYM
Bratislava, ktorý je pondelok – štvrtok 6:30 – 22.00, piatok 6:30 – 21:00, sobota – nedeľa 08:00 – 21:00. Klienti
zodpovedajú Prevádzkovateľovi za škodu, ktorú mu spôsobia nedodržaním týchto otváracích hodín,
vrátane zodpovednosti za škodu a ušlý zisk z vodu núteného uzavretia alebo obmedzenia prevádzky
LIFEGYM Bratislava.
7.2 Pracovníci LIFEGYM Bratislava, nie sú prítomní v Priestoroch v Prevádzkovom čase nepretržite,
nakoľko ide o samoobslužné fitness centrum.
7.3 Plánované obmedzenia prevádzky: Prevádzkovateľ právo prerušiť alebo obmedziť
poskytovanie služieb LIFEGYM Bratislava na nevyhnutnú dobu z prevádzkových dôvodov, napr. pri
nevyhnutných opravách a údržbe, v takom prípade najmenej 24 hodín vopred oznámi Klientom
prostredníctvom webovej stránky obmedzenie prevádzky.
7.4 Neplánované obmedzenia prevádzky: Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek na potrebný čas prerušiť,
pozastaviť alebo obmedziť prevádzku LIFEGYM Bratislava z dôvodov, kedy je jeho prevádzka neplánovane
ohrozená alebo obmedzená vonkajšími faktormi (napr. z dôvodu prírodnej katastrofy, iných prípadov
vyššej moci, odstávky vody, kúrenia alebo elektriny) alebo predpismi, nariadeniami a opatreniami vlády
alebo orgánov verejnej správy alebo inými okolnosťami nezávislými od vôle Prevádzkovateľa, ktoré
Prevádzkovateľ nemohol rozumne predpokladať ani ich odvrátiť. V takom prípade nevzniká Klientovi
nárok na kompenzáciu za zakúpenú mesačnú permanentku.
8. Bezpečnosť a zdravotný stav Klienta
8.1 Klient zodpovedá sám za svoj zdravotný stav a berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nevyhodnocuje vhodnosť
individuálneho cvičenia s ohľadom na jeho zdravotný stav. Pred každým cvičením je Klient povinný zvážiť svoj
aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobiť druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.
8.2 Ak má Klient zdravotné obmedzenia alebo pochybnosti o svojom zdravotnom stave
mal by pred cvičením prekonzultovať svoj stav so svojím lekárom a rešpektovať jeho odporúčania,
mal by sledovať svoj zdravotný stav počas cvičenia a cvičenie prerušiť alebo ukončiť, ak začne cítiť
bolesť alebo zdravotné ťažkosti.
8.3 Prevádzkovateľ je oprávnený neposkytnúť Službu alebo ukončiť poskytovanie Služby Klientovi, ktorého
zdravotný stav sa javí ako rizikový a u ktorého by poskytovanie Služby mohlo ohroziť jeho zdravie alebo
zdravie iných Klientov, a to bez náhrady poplatku za Službu, ak už Službu začal poskytovať.
9. Základné podmienky správania v LIFEGYM Bratislava
9.1 Podrobné podmienky správania sa v prevádzke LIFEGYM Bratislava určuje prevádzkový poriadok a tieto
VOP obsahujú výber najdôležitejších z nich, bez obmedzenia prevádzkového poriadku. V prípade rozporu
medzi tými VOP a prevádzkovým poriadkom, má prednosť prevádzkový poriadok.
9.2 Základné povinnosti Klienta: Každý Klient je povinný :
dodržiavať prevádzkový poriadok a tieto VOP,
zachovávať čistotu a hygienu v Priestoroch, v prípade zistenia akéhokoľvek hygienického
nedostatku informovať Prevádzkovateľa telefonicky/mailom,
dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia vzťahujúce sa na prevádzku
LIFEGYM Bratislava
neodkladne informovať prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadne spozorovania
zdravotných ťažkostí u inej osoby alebo túto skutočnosť hlásiť Prevádzkovateľovi
telefonicky/mailom. Tým nie je dotknutá povinnosť Klienta poskytnúť prvú pomoc a zabezpečiť
odborné poskytnutie prvej pomoci zo strany záchranných zložiek,
šetrne zaobchádzať so zariadením a strojmi v LIFEGYM Bratislava a nepoškodzovať priestory
a majetok Prevádzkovateľa alebo tretích osôb v Priestoroch,
po ukončení individuálneho cvičenia uložiť použité náradie na miesto na to určené, nevynášať
náradie z Priestorov,
vydezinfikovať používané náradie a zariadenia bezodkladne po použití dezinfekčným
prostriedkom na to určeným.
9.3 Zákazy: V Priestoroch LIFEGYM Bratislava a na pozemkoch prislúchajúcich k budove, v ktorej je
LIFEGYM Bratislava, je zakázané
fajčiť,
fotografovať alebo filmovať priestory a osoby v LIFEGYM Bratislava,
robiť hluk alebo svojím správaním inak obmedzovať pohodlie ostatných Klientov,
znečisťovať alebo ničiť Priestory, stroje a vybavenie,
konzumovať potraviny alebo nápoje (okrem vody), okrem vyhradeného priestoru pri vstupe,
zasahovať do technického vybavenia, zariadení a strojov,
vnášať nebezpečné alebo horľavé látky, zariadenia alebo zbrane,
porušovať bezpečnostné a protiepidemiologické pokyny a pravidlá Prevádzkovateľa.
Osobám, ktoré porušujú tieto zákazy, je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup do LIFEGYM
Bratislava alebo ich požiadať o okamžité opustenie jeho Priestorov, pričom nie je povinný za
rezervované alebo uhradené Služby poskytnúť žiadnu náhradu ani vrátiť cenu Služieb.
9.4 Zákaz vstupu: Do priestorov LIFEGYM Bratislava majú zakázaný vstup
osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných alebo toxických látok,
osoby so zvieratami, alebo zvieratá,
osoby v silne znečistenom alebo inak nevhodnom odeve,
agresívne a nebezpečne sa správajúce osoby, ktoré môžu ohrozovať okolie,
osoby, ktoré môžu prenášnákazlivé ochorenia, boli v styku s takouto osobou alebo majú
povinnosť izolácie, karantény alebo povinnosť podstúpenia testu na nákazlivé ochorenie po
návrate z rizikovej oblasti alebo po styku s rizikovou osobu, a to až do obdržania osvedčenia o
negatívnom výsledku testu na prenosné alebo nákazlivé ochorenie.
Osoby, ktoré porušili tento zákaz vstupu, je Prevádzkovateľ oprávnený požiadať o opustenie
jeho Priestorov, pričom nie je povinný za rezervované alebo uhradené Služby poskytnúť žiadnu
náhradu ani vrátiť cenu Služieb.
9.5 Oblečenie: Klient je povinný na cvičenie využívať vhodné a primerané športové
oblečenie a čistú obuv s bielou podrážkou alebo kaučukovou podrážkou bez farieb, vhodnú na
cvičenie v interiéri.
9.6 Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo
obliekať, čivyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s fyzickým alebo iným postihnutím, u
ktorých nie je možné predpokladať, že zvládnu cvičenie bez pomoci inej osoby povolené cvičenie v
LIFEGYM Bratislava v sprievode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá. Takýto Klient,
ktorý potrebuje pri cvičení asistenciu a vstupuje do Priestorov s inou osobou, je povinný o tom vopred
informovať Prevádzkovateľa, aby Prevádzkovateľ zabezpečil možnosť využitia QR kódu Klienta aj
sprevádzajúcej osobe.
9.7 Náhrada škody Osoby, ktoré v Priestoroch, na pozemkoch pri LIFEGYM Bratislava alebo
kdekoľvek v areáli LIFEGYM Bratislava spôsobia škodu Prevádzkovateľovi, vlastníkovi strojov, inému
Klientovi alebo tretej osobe, sú povinné túto škodu nahradiť, a to do 3 dní od výzvy na úhradu a vyčíslenia
škody. V prípade, ak je škoda spôsobená Prevádzkovateľovi registrovaným Klientom, je Prevádzkovateľ
svoj nárok na náhradu škody oprávnený jednostranne započítať na jeho nevyčerpané predplatné za
Služby (Kredit).
10. Protiepidemiologické opatrenia
10.1 Klient je povin v Priestoroch dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia určené
Prevádzkovateľom alebo orgánmi na ochranu zdravia za účelom predchádzania nákazlivým chorobám
a obmedzeniu ich šírenia, vrátane napríklad používania ochranných pomôcok, rúška, rukavíc,
dezinfekcie, dodržiavania minimálnych odstupov a pod.
10.2 Klienti zodpovedajú Prevádzkovateľovi za škodu, ktorú mu spôsobia nedodržaním takýchto opatrení a
obmedzení, vrátane zodpovednosti za škodu a ušlý zisk z dôvodu núteného uzavretia alebo obmedzenia
prevádzky LIFEGYM Bratislava alebo nákladov dezinfekcie priestorov LIFEGYM Bratislava.
10.3 Klienti, ktorým bolo po návšteve LIFEGYM Bratislava diagnostikované nákazlivé alebo prenosné
ochorenie, pričom je možné, že toto ochorenie mali v čase návštevy LIFEGYM Bratislava, povinní
bezodkladne po zistení ochorenia kontaktovať Prevádzkovateľa na t.č. . +421 948 038 895. alebo emailom:
XXXXXXX a oboznámiť ho s touto skutočnosťou, aby mohli byť vykonané príslušné protiepidemiologické
opatrenia a opatrenia na zamedzenie šírenia chorôb.
11. Ďalšie zmluvné podmienky
11.1 Sezónne promo akcie, zľavy: Platia len počas obdobia, ktoré je definované na webovej stránke
Prevádzkovateľa. Pri ich nevyužití nie je možná kompenzácia, vrátenie poplatku, či dodatočné
uplatnenie. Akcia týkajúca sa nového registrovaného Klienta sa dá využiť iba jeden krát.
11.2 Copyright a duševné vlastníctvo: Ak nie je uvedené inak, Prevádzkovateľ vlastní všetky autorské
práva k textom, logám, fotografiám a ďalším predmetom duševného vlastníctva umiestneným v jeho
Priestoroch, na webových stránkach alebo na sociálnych sieťach. Všetky registrované ochranné
známky alebo neregistrované označenia alebo vyobrazenia použité na týchto stránkach majetkom
príslušných vlastníkov a použité iba s príslušnou licenciou. Žiadna osoba nie je oprávnená kopírovať,
pozmeňovať, ukladať, šíriť alebo inak používať predmety duševného vlastníctva Prevádzkovateľa s
výnimkou ich prehliadania pre svoje osobné a nekomerčné použitie.
11.3 Fotografovanie a natáčanie v Priestoroch: Prevádzkovateľ môže pre vedecké, študijné alebo propagač
účely vyhotovovať audiovizuálne záznamy, fotografie alebo zvukové záznamy z tréningov a poskytovania Služieb
v Priestoroch. V takom prípade Klientov vopred upozorní a Klient, ktorý s vyhotovením záznamu nesúhlasí, bude
mať miesto určené tak, aby na zázname nebol alebo, pokiaľ to nie je možné a pokiaľ o to Klient požiada, priamo
na mieste a bezodkladne, môže mu byť umožnené poskytnutie Služby v náhradnom termíne. Klienti berú na
vedomie, že Prevádzkovateľ môže takéto fotografie a záznamy zverejňovať na svojej webovej stránke, v
marketingových dokumentoch alebo na sociálnych sieťach, a to aj na propagačné alebo marketingové účely. Klienti
nemajú právo bez súhlasu Prevádzkovateľa vyhotovovať v jeho Priestoroch žiadne audiovizuálne alebo zvukové
záznamy ani fotografovať. 12. Reklamačný poriadok 12.1 Služby:
12. 1.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a za vady služieb v zmysle platných
právnych predpisov, najmä § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej ako OZ“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej ako Zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
12.1.2 V prípade, ak zakúpená Služba obsahuje vady, je Klient povinný uplatniť roky z vád (reklamáciu) bez
zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, teda v deň, v ktorom nebola služba
poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na
reklamáciu zaniká. Pokiaľ sa vada týka ceny Služby, teda najmä ak Služba nebola poskytnutá za cenu
podľa cenníka alebo bola cena Služby nesprávne zaúčtovaná, je Klient oprávnený uplatniť vadu do 30
dní od poskytnutia Služby. Nároky z vád Služieb (reklamáciu) môže Klient uplatniť emailom na adrese
XXX alebo písomnou reklamáciou formou poštovej zásielky na adresu Prevádzkovateľa. Dodatočne
zistené vady nebudú akceptované.
12.2 Tovar:
12.2.1 Vlastnosti Tovaru a jeho cena a ďalšie informácie, týkajúce sa Tovaru, podľa čl.
10a Zákona oochrane spotrebiteľa sprístupnené na balení Tovaru alebo na
predajnom automate.
12.2.2 V prípade, že zakúpený Tovar vady, môže si jeho Klient uplatniť zodpovednosť
Prevádzkovateľa zavady Tovaru (reklamovať Tovar). Reklamáciu chuti, zloženia,
poškodenia tovaru alebo nekompletného tovaru alebo iných vnútornou prehliadkou
zistených parametrov tovaru musí Klient uplatniť ihneď po ich zistení, a to najneskôr v
pracovný deň nasledujúci po zakúpení Tovaru v predajnom automate, inak jeho rok
zaniká.
12.2.3 Nároky z vád Tovaru (reklamáciu) môže Klient uplatniť emailom na adrese XXXX alebo
písomnou reklamáciou formou poštovej zásielky na adresu Prevádzkovateľa.
12.2.4 Záruka za akosť zakúpeného Tovaru je poskytnutá v nasledovnej dĺžke (,,záručná doba“):
v prípade potravín do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do ktorej
byť tovar spotrebovaný, pokiaľ zo strany kupujúceho dodržané
podmienky pre ich skladovanie a potravina nebola otvorená, s výnimkou
prípadu, kedy to bolo nevyhnutné pre zistenie vady. Výnimkou sú tie potraviny,
u ktorých sa uvádzanie minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi,
ako je káva, čaj, čerstvé ovocie a zelenina a ovocné šťavy – u týchto výrobkov
je Klient oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr do 24 hodín po
zakúpení, pokiaľ Prevádzkovateľ alebo platný právny predpis nestanoví
výslovne inak. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach, na ktorých je
vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlemu
pokazeniu, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné vec použiť,
pri ostatných výrobkoch (nepotravinárskeho druhu) po dobu 24 mesiacov,
ktorá začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru Klientom,
v prípade, že zmluva, záručný list, reklama, či obal tovaru určujú rozdielne
dĺžky záručnej doby, platí doba z nich najdlhšia.
12.2.5 Klient má právo uplatniť svoje právo vyplývajúce zo záruky za akosť Tovaru len na
Tovar, ktorý mávady a bol preukázateľne zakúpený v Priestoroch. Za vadu Tovaru
nemožno považovtakú zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v
dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania, skladovania či
nesprávneho zásahu. Preukázať zakúpenie Tovaru v priestoroch je povinný Klient,
a to predovšetkým v prípade, kedy uplatňuje nároky z vady za Tovar po uplynutí 24
hodín od jeho zakúpenia.
12.3 Údaje poskytované pri reklamácii:
12.3.1 Bez ohľadu na to, či sa reklamáciou uplatňujú nároky z vád Tovaru alebo Služby,
je Klientpovinný pri reklamácii uviesť aspoň tieto údaje:
dátum uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Klient uplatňuje práva zo
zodpovednosti za vady Tovaru, je povinný vadný Tovar predložiť osobne v
Priestoroch alebo ho odoslať do sídla Prevádzkovateľa a vtedy je
reklamácia uplatnená doručením Tovaru, čo v zázname o reklamácii
vyplní Prevádzkovateľ po tom, čo mu bude vadný Tovar doručený,
meno a priezvisko reklamujúceho Klienta, jeho kontaktná adresa,
telefonický kontakt a emailová adresa,
druh reklamovaného Tovaru alebo Služby,
dátum zakúpenia, cenu reklamovaného Tovaru alebo Služby a v prípade, že je cena
vyúčtovaná faktúrou, číslo faktúry ako dokladu o zakúpení reklamovaného Tovaru
alebo Služby;
dôvody reklamácie a popísané reklamované vady a nárok zo
zodpovednosti za vady, ktorý reklamujúci požaduje,
podpis reklamujúceho Klienta.
12.3.2 V prípade, ak reklamácia neobsahuje informácie uvedené vyššie a tieto
informácie nedoplníreklamujúci Klient ani do 3 dní od výzvy Prevádzkovateľa
na ich doplnenie, konanie o vybavení reklamácie sa zastaví a reklamácia
nebude riešená.
12.4 Riešenie reklamácie
12.4.1 Prevádzkovateľ po doručení reklamácie vyhotoví záznam o uplatnenej reklamácii, v ktorej
uvedie údaje podľa bodu 13.3.1 a pripojí potvrdenie o doručení reklamácie Prevádzkovateľovi.
12.4.2 Prevádzkovateľ rozhodne podľa možností o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných
dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo
preverenie okolností poskytnutia Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
12.4.3 Nároky pri vadách Služieb: V prípade poskytnutia Služby s vadami je Klient oprávnený
a) požadovať odstránenie vád poskytnutím náhradnej Služby ,poskytnutie chýbajúcej Služby, alebo
b) požadovať odstránenie vád opravou Služby, ak sú vady opraviteľné, alebo
c) požadovať primeranú zľavu z ceny
Služby, alebo
d) odstúpiť od zmluvy, ak Služba nebola vôbec poskytnutá.
12.4.4 Nároky pri vadách Tovaru:
Ak Tovar nemá vlastnosti stanovené v článku 13.2.1 tohto reklamačného poriadku, Klient
právo najmä o bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, pokiaľ to nie je vzhľadom
k povahe vady neprimerané. Klient môže požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ale pokiaľ
sa vada týka iba časti veci, môže Klient požadovať len výmenu vadnej časti, a ak to nie je
možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu jej súčasti má Klient i v prípade odstrániteľnej vady,
pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet
vád. V takom prípade Klient i právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a bude mu za týchto okolností
vrátená kúpna cena Tovaru.
Ak Klient neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu
jej súčasti alebo na opravu veci, môže od Prevádzkovateľa požadovať primeranú zľavu. Klient má právo
na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej
súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná pravu v primeranej dobe, alebo
že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné problémy.
Ak sa vybaví reklamácia tovaru poskytnutím zľavy, bude peňažný rozdiel medzi pôvodnou
čiastkou a čiastkou po zľave vo výške zľavy vyplatený Klientovi na mieste uplatnenia reklamácie
v hotovosti, pokiaľ sa s Prevádzkovateľom nedohodne inak.
Okamžitá výmena tovaru alebo jeho časti je podmienená aktuálnym stavom tovaru na sklade
Prevádzkovateľa. Ak žiada Klient výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo vrátenie
kúpnej ceny, musí predložreklamovaný tovar kompletný, so všetkým jeho príslušenstvom,
ktoré bolo obsahom pôvodného balenia tovaru.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, a na tovar
akokoľvek upravovaný Klientom alebo treťou stranou. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody, ktoré
vznikli na tovare v dôsledku živelnej pohromy či poveternostných vplyvov, alebo inými
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Prevádzkovateľa.
Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola stanovená
nižšia cena, a pri použitých veciach na vady zodpovedajúce miere používania alebo
opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Klientom.
12.4.5 Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe
vybaveniareklamácie v lehote podľa bodu 13.4.2. Klient je povinný pri vybavovaní reklamácie
poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú Prevádzkovateľom. V lehote na
vybavenie reklamácie zašle Prevádzkovateľ Klientovi formou e-mailu alebo prostredníctvom
poštovej zásielky vyjadrenie k reklamácii a o spôsobe odstránenia vád reklamované služby.
12.4.6 Pokiaľ nie je konkrétne uvedené inak, riadi sa reklamačný poriadok príslušnými
ustanoveniamiOZ a Zákona o ochrane spotrebiteľov.
12.4.7 V prípade, ak je Klient spotrebiteľom, teda je to fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a
plneníspotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania
alebo povolania a nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu
alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa
so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie
zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Klientom,
Klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona
č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplneniektorých
zákonov (ďalej len ako
Zákon o ARS“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je
Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovna adrese
Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový
priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo
iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho
riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam
oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov
alternativneho-rieseniaspotrebitelskych- sporov/146987s , pričom Klient právo voľby, na
ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na
súd tým nie je dotknutá. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho
spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na
webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
12.4.8 Návrh Klienta na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o
ARS obsahovať:
meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický
kontakt, ak ich má,
presné označenie Prevádzkovateľa,
úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Klient ako spotrebiteľ
domáha,
dátum, kedy sa Klient ako spotrebiteľ obrátil na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu a
informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Prevádzkovateľom bol bezvýsledný,
vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho
riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá
dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa §
20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o ARS.
12.4.9 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na
podanienávrhu môže Klient využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie
na stránke Predávajúceho, ako aj webovom sídle ministerstva ( a každého subjektu alternatívneho
riešenia sporov. K návrhu Klient priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú
skutočnosti uvedené v návrhu.
12.4.10 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní aplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho
so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu
neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa
požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5
EUR s DPH. 13. Osobné údaje
13.1 Osobné údaje Klientov a tretích osôb spracúva Prevádzkovateľ za podmienok, ktoré sú uvedené
v Informáciio spracúvaní osobných údajov LIFEGYM Bratislava www.lifegym.sk. a s ktorými sa Klient
oboznamuje pri registrácii. Kópia tejto informácie je k dispozícii aj v Priestoroch LIFEGYM Bratislava
13.2 Klienti berú na vedomie, že Priestory LIFEGYM Bratislava, najpriestory vstupu, platobný
a predajný automat, recepcia, chodby a spoločné priestory sú monitorované kamerovým systémom
na účely
bezpečnosti zdravia a majetku Prevádzkovateľa, jeho Klientov a zamestnancov,
uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov Prevádzkovateľa, podrobnosti
o kamerovom systéme sú v Informácii o spracúvaní osobných údajov.
13.3 Otázky Prevádzkovateľovi, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, mu môžete adresovať na adresu Plánky
2632/38, 840 02 Bratislava alebo v elektronickej podobe na e-mail adresu: XXXXX
14. Orgány dohľadu
14.1 Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb
samoobslužného fitness centra vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici
14.2 Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa
vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
14.3 Dohľad nad spracúvaním osobných údajov a plnením povinností prevádzkovateľa vykonáva Úrad
na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk/uoou/)
15. Záverečné ustanovenia
15.1 Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým
Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov.
15.2 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť a/alebo dopĺňať, a to najmä z dôvodu
zmeny príslušných právnych predpisov alebo interných postupov LIFEGYM Bratislava.
15.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2023. Bratislave,
dňa 20.09.2023.
Príloha 1
Cenník služieb
Jednorazový vstup – 6,50 € s DPH
Mesačná permanentka – 45€ s DPH
3-mesačná permanentka – 115€ s DPH
6-mesačná permanentka – 210€ s DPH
Ročná permanentka - 390€ s DPH
Príloha 2
Formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku
Vec: Odstúpenie od zmluvy
Týmto spoločnosti C.I.P., s.r.o. Dudvážská 2/F, 821 07 Bratislava, Slovakia, IČO: 35 849 410, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, O. Sro, Vl. č. 27938/B
Oznamujem
že odstupujem od zmluvy na poskytovanie služieb LIFEGYM Bratislava uzavretej na diaľku
- Dátum registrácie:
- Meno a priezvisko spotrebiteľa:
- Adresa spotrebiteľa:
- Číslo účtu v banke v Slovenskej republike na účely vrátenia Kreditu:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
.............................................
Dátum ..............
Prevádzkový poriadok LIFEGYM Bratislava
Prevádzka: Bratislava, Dudvažská 2F
Úvodné ustanovenia
Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa použité pojmy vykladajú v znení v akom
definované vo Všeobecných obchodných podmienkach poskytovania služieb v
telovýchovno-športových prevádzkach LIFEGYM Bratislava (ďalej len ako „VOP“), s
ktorými tento prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť podmienok využívania
poskytovaných Služieb Klientmi.
1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa zariadenia
C.I.P., s.r.o. Dudvážská 2/F, 821 07 Bratislava, Slovakia, IČO: 35 849 410, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, O. Sro, Vl. č. 27938/B
2. Druh a spôsob poskytovania Služieb, zakázané úkony pri poskytovaní Služieb
2.1 Prevádzkovateľ poskytuje Služby najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové
cvičenia a iné služby. V prípade, že sú na prevádzke poskytované Prevádzkovateľom Služby
na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky, ktoré má prevádzkový poriadok obsahovať, tieto sú
uvedené v prílohe č.1 tohto prevádzkového poriadku (masáže). Spôsobom poskytovania
Služieb sa rozumie umožnenie Klientom využívať vybrané Služby Prevádzkovateľa v
Prevádzke, alebo čerpať jeho Sužby v súlade s podmienkami stanovenými v Cenníku, v tomto
prevádzkovom poriadku a vo VOP.
3. Podmienky Prevádzky a zásady ochrany zdravia Klientov a zamestnancov
3.1 Podmienky vstupu do Prevádzky a poskytnutie Služieb sú uvedené v článku 6. VOP
3.2 Dispozične je Prevádzka členená nasledovne: recepcia, fitness, kardio, sociálne
zariadenia, sprchy, šatne.
3.3 Pri prekročení kapacít jednotlivých častí Prevádzky je Prevádzkovateľ oprávnený
nepovoliť Klientovi vstup a to až do času kedy to kapacita Prevádzky umožní. V tejto
súvislosti nevznikajú Klientovi žiadne nároky voči Prevádzkovateľovi.
3.4 V prípade ak Klient nepreukáže možno využívania Služieb spôsobom, ktorý
vyžaduje Prevádzka nie je oprávnený na vstup do Prevádzky.
3.5 Klient je povinný využívať všetky zariadenia a pomôcky v Prevádzke výlučne
spôsobom na ktorý určené. V prípade pochybností o správnosti ich používania je
povinný zdržať sa ich využívania, prípadne požiadať zodpovednú osobu
Prevádzkovateľa o možnostiach využívania konkrétneho zariadenia alebo pomôcky.
3.6 Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient spôsobí sám, alebo inej osobe vlastnou
neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie
žiadnu zodpovednosť.
3.7 Klienti využívajú všetky Služby v Prevádzke na svoje vlastné riziko.
4. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa Klientov
4.1 Klient je povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby
nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi žiadnym spôsobom
nenarúšal chod Prevádzky a využívanie Služieb inými Klientmi.
4.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v
Prevádzke počas využívania Služieb. Zodpovednosť za škodu Prevádzkovateľa je
bližšie upravená vo VOP.
4.3 K úschove vecí vnesených alebo odložených v Prevádzke počas využívania Služieb (nie cenín)
slúžia skrinky v šatniach, ktoré sú zabezpečenie zámkom.
4.4 Klient je povinný pri odchode skrinku v šatni vyprázdniť a nechať ju odomknutú.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti
nechať skrinku odomknutú. Prevádzkovateľ povinnosť veci, nájdené v otvorenej skrinke po
dobu 30 dní od nájdenia skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať
užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného Cenníka ak nie je dohodnuté inak. Pri
prebratí vecí od Prevádzkovateľa je Klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie,
že veci skutočne prevzal.
4.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku v odôvodnených
prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so
zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii
spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, odstavenie dodávky
vody, elektriny alebo dodávky teplej vody, nútené uzatvorenie Prevádzky z rozhodnutia
prenajímateľa alebo orgánu štátnej správy alebo samosprávy, výpadok elektriny, vytápanie
a podobne). Klientovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.
4.6 Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa
počas celej doby návštevy prevádzky.
4.7 Zákaz vstupu do Prevádzky platí pre:
a) Osoby pod zjavným vplyvom alkoholu alebo toxických látok. Posúdenie je výlučne
na Prevádzkovateľovi, alebo na zodpovednej osobe Prevádzkovateľa
b) Osoby so zvieratami
c) Osoby ktoré vykazujú zjavné znaky prenosných, infekčných chorôb (posúdenie je výlučne
na Prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom)
alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace
akoukoľvek chorobou, ak Prevádzkovateľ alebo Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa
vyhodnotí, že zotrvanie takejto osoby v Prevádzke by mohlo spôsobiť ohrozenie zdravia
ostatných
Klientov, prípadne poškodenie majetku Prevádzkovateľa
d) Osoby, ktoré plánujú využiť prevádzku na iný účel na aký určené (napríklad
komerčné alebo iné ako športové využitie) a to bez povolenia Prevádzkovateľa,
zodpovednej osoby alebo osoby poverenej Prevádzkovateľom
e) Osoby, ktoré nedodržujú povinnosti stanovené vo VOP alebo tomto
Prevádzkovom poriadku
f) Osoby využívajúce Služby v znečistenom, alebo zapáchajúcom oblečení
(posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe alebo osobe
poverenej Prevádzkovateľom)
4.8 Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne
pohybovaťalebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby
s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do šatne
povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.
4.9 V Prevádzke je zakázané najmä:
a)Fajčenie
b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
c)Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na
fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať
písomné povolenie od Prevádzkovateľa
d) Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných Klientov
e)Používanie športových a hracích potrieb
f) Používanie drogistického tovaru mimo spŕch
g) Zasahovanie do technického vybavenia Prevádzky
h)Žiadať prevádzkovateľa o služby, ktoré nie uvedené v Cenníku, prípadne odporujú
účelu poskytovaných Služieb alebo Prevádzkovému poriadku
i) Vnášanie a používanie zbraní
j) Odkladať tašky, ruksaky a iné predmety v otvorených priestoroch fitnescentra
4.13 Klient je povinný najmä:
- dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek
nedostatku informovať Prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu Prevádzkovateľa,
- neodkladne informovať Prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu
Prevádzkovateľa v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné
spozorovanie zdravotných ťažkostí seba alebo aj iných Klientov
- šetrne zaobchádzať so zariadeniami prevádzky a nepoškodzovať priestory a
majetok Prevádzkovateľa alebo tretích osôb,
-používať čistú a vhodnú športovú obuv a športové oblečenie,
-dodržiavať pokyny prevádzkovateľa,
- nerobiť nadmerný hluk a otrasy pri cvičení,
- po ukončení cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať
náradie z určených priestorov),
- používať pri cvičení v priestoroch Prevádzky uterák
-očistiť stroje a pomôcky po použití
-odkladať si svoje osobné veci (tašky, ruksaky) do skrinky v šatni
4.10 V prípade nedodržania povinností Klienta uvedených vo VOP alebo
povinnostíuvedených v tomto prevádzkovom poriadku môže Prevádzkovateľ
prostredníctvom zodpovednej osoby, alebo službukonajúceho trénera
postupovať v zmysle VOP, ako aj požiadať Klienta o bezodkladné opustenie
priestorov bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu voči Prevádzkovateľovi.
4.11 Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť externý trénersky
poplatokpodľa platného Cenníka Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže
vyžadovať od Klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného
Cenníka v prípade, ak zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že Klient (externý
tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u
Prevádzkovateľa evidovaný ako Tréner alebo Externý tréner, ktorý si hradí u
Prevádzkovateľa externý trénerský poplatok. Externý trénersky poplatok zahŕňa
osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov
Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Centier
Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Centrách.
4.12 Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra Klienti
povinnípoužívať jedine spôsobom k tomu určeným. pri tom povinní chovať sa
tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo
zdravia iných
Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou,
nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového
poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
4.13 Klient sa na cvičení v Centre Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné
nebezpečenstvo, jezdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred
každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia,
intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.
5. Spôsob a frekvencia upratovania Prevádzky
5.1 Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne a priebežne podľa potreby. Očista
zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa
podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v Prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby.
6. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch
miestností a zariaďovacích predmetov
6.1 Dezinfekcia, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na
celej Prevádzke sa vykonávajú denne a podľa potreby.
6.2 Rolky (jednorazové papierové utierky) umiestnené v priestoroch Prevádzky
určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.
7. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien
7.1 Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou
a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.
Prevádzkový poriadok je platný od 01.10.2023